Hmoob

Kev Pab Txhais Lus

 

Txhob cia qhov tsis to taub lus Askiv los sis pob ntseg tsis hnov lus zoo los tsuam tshuam thaiv txoj hauv kev ntawm kev to taub paub meej txog yuav muaj dab tsi tshwm sim los ntawm kev noj qab nyob zoo los sis kev kuaj mob/kho mob. Kom muaj kev sib txuas lus zoo thiab kom thwj rau tag nrho peb cov neeg uas tuaj kuaj mob, Peb muaj tus neeg pab ntxhais lus pub dawb uas yuav tsis tau raug them nyiaj dab tsi li pab rau tus uas tsis paub lus Askiv/lus Meskas los sis tus uas lag ntseg.

Kev txhais lus muaj xyeej txhua txhua lub sij hawm, 24 teev ib hnub, Ib lub lim tiam twg xya hnub rau kev kuaj mob/tu mob. Cov no yuav muaj, tiam sis tsis yog yuav tag rau cov nram  no:
      

  • Tom tsev kuaj mob/kho mob thiab mus xyuas rau tom tsev, Thiab sib txuas lus hauv xov tooj
  • Tuaj pw rau tom tsev kho mob, Lub sij hawm tso mus tsev, Los sis teem tuaj kuaj cev rov mus tsev
  • Ua ntev thiab tom qab txoj kev kho, kev kuaj los kev phais mob
  • Thaum muaj ti tes ti taw los sis thaum lub neej txoj sia yuav tu
  • Kev cob qhia rau cov neeg muaj mob

Yog koj xav tau ib tug neeg txhais lus thov hu rau:

Hmoob

(877) 213 3462
 

Contact Us

1506 S. Oneida St
Appleton, WI 54915
(920) 738-2000

Connect With Us


Copyright © 2018 Affinity Health System. All Rights Reserved